GENEL KURUL TOPLANTISININ YAPILIŞ USULÜ


 

MADDE 21

Genel kurul toplantısı ilanda belirtilen ve Mahalli Mülki Amirliğe bildirilen gün saat ve yerde yapılır. Üyeler  Yönetim Kurulunca düzenlenen listelerdeki isimlerinin karşısına imza atarak toplantı yerine gelirler. Yeter sayısı sağlanmış durum bir tutanakla tespit edilir Toplantı, Yönetim Kurulu başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Açılıştan toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, bir başkan vekili ve iki kâtip seçilir.  Toplantının yönetimi Genel Kurul başkanına aittir. Kâtipler toplantı tutanağı düzenler ve Başkan ile birlikte imzalanıp, bütün tutanaklar ve belgeler otuz gün içinde Mahalli Mülki Amirliğine verilmek üzere Yönetim Kuruluna tevdi edilir.

Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde olan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.MADDE 22

Oylar, gizli veya açık olarak belirlenir Yönetim Kurulu gizli oyla seçilir. Gizli oylar, Yönetim Kurulu tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulaların, üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra, mühürlenmiş veya içi boş kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Tüzükte başka bir çoğunluk gösterilmemişse gerekli oyların en fazlasına erişen aday kazanmış öneri kararlaştırılmış olur.

 


GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERMADDE 23

Genel Kurulun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir. 


A- Yönetim ve Denetleme Kurullarının çalışma raporları incelemek uygun gördüğü takdirde yönetim kurulunu ibra etmek

B- Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçe tasarılarını görüşüp aynen veya değişikliklerle kabul etmek

C- Gizli oy, açık tasnifle Yönetim Kurulu için, Asil, Yedek, Denetleme Kurulu için Asil, Yedek, Haysiyet Divanı için Asil, Yedek üye seçmek

D- Yönetim Kurulu tarafından dernekten ihraç edilen üyelerin itirazlarını tetkik etmek ve karara bağlamak

E- Gerektiğinde derneğin ikametgâhı ve gayesinin tahakkuku için bina satın almak, satmak, lüzumuna göre ipotek yapmak, ipoteği fesih etmek hususunda Yönetim Kuruluna yetki vermek

F- Dernek gayesinin gerçekleştirilmesi ve gaye ile ilgili faaliyetler hakkında Yönetim Kuruluna tavsiye ve önerilerde bulunmak

G- Lüzumu halinde dernek tüzüğüne kısmen veya tamamen değiştirmek

H- Derneğin başka bir dernekle birleşmesi veya federasyona katılması hususunda karar vermek

İ- Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması yurt dışındaki dernek veya kuruluşa üye olarak katılmasına ve ayrılmasına karar vermek

J- Derneğin feshine karar vermek

K- Mevzuat ve dernek tüzüğünde Genel Kurulunca yapılması belirtilen diğer işleri yapmak

 

YÖNETİM KURULUMADDE 24

Derneğin yürütme organıdır. 3 yıl süre 15 asıl, 15 yedek olmak üzere Genel Kurulca seçilir.

Bu seçim gizli oyla yapılır. Asil üyelerden boşalan hallerde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.

 

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ


 

MADDE 25

 Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:


A- Derneği temsil etmek veya bu konuda kendi üyelerden bir veya bir kaçına yetki vermek

B- Kendi üyeleri arasından bir başkan, bir başkan vekili, bir sekreter, bir muhasip  seçerek göreve başlamak

C- Genel Kurulu normal ve müstacel hallerde olağan üstü olarak toplantıya çağırmak

D- Dernekten ayrılmak isteyen üyelerin istifa dilekçelerini kabul etmek ve karara bağlayarak neticeyi istifa eden üyeye bildirmek

E- Bankadan çekilerek paralar için başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinden 3 yetki vermek

F- Dernekten ihracını gerektiren hal ve davranışlarda bulunan üyelerin durumlarını görüşerek, suçu sabit görülenlerin dernekten ihracına karar vermek,

G- Dernekte üyelere hizmet maksadıyla çalıştırılacak

H- Personel ve işçilerin adedini tespit ederek derneğe  personel ve isçi alınmasına karar vermek

İ- Ayda en az iki defa toplanarak derneğin işlerini görüşmek ve yapılacak işler hakkında karar almak


 

MADDE 26

Yönetim Kurulu Başkanın veya üç üyenin yazılı isteği üzerine her zaman toplanır. Yönetim Kurlu dernek merkezinde önceden kararlaştırılan belli gün ve saatte mutat olarak toplanır. Toplantılardan üst üste üçten fazlasına katılmayan Yönetim Kurlu üyeleri müstafi addelir . Yapılan Yönetim Kurulu üyesi  iştirak ederek  çoğunlukla karar alınır. Dörtten az üye ile yapılacak toplantılarda alınan kararlar geçersizdir.

Yönetim Kurulunda görev almış üyelerin birinin istifası veya çıkarılması hallerinde onun yerine kurulda yedek üye olarak bulunanlardan birinin getirilmesi şarttır. Yönetim Kurulu,  istifalar ve ayrılmalar sebebi ile boşalan yerleri yedeklerle de doldurulamaz ve mevcut üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse o zaman Genel Kurul Yönetim Kurulu üyelerinin biri veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır.

Bu gibi hallerde çağrının yapılmaması karşısında dernek üyelerinden biri Mahalli Sulh Hukuk Mahkemesine müracaat ederek Genel Kurul toplantıya çağrılmasını sağlayabilir.

 

DENETLEME KURULU

 


MADDE 27

Denetleme Kurulu Genel Kurul toplantısı ile seçilen 7 asil, 7 yedek üyeden meydana gelir. Görev süresi     yıldır. Genel kurul tarafından her zaman azledilebilir. Denetleme Kurulu görevini dernek tüzüğüne tespit edilen esas ve usullere göre, altı ayı geçmeyen aralıklarla yapar Denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplanıldığında Genel Kurula sunar.


HAYSİYET DİVANI

 

MADDE 28

Genel Kurulca 7 asil ve 7 yedek olmak üzere seçilir.

 

GÖREV VE YETKİLERİ

 

MADDE 29

Haysiyet Divanının dernek tüzüğüne amaçlarına Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına aykırı fiil ve davranışlarda bulunan üyelerin durumlarını inceleyerek aşağıdaki cezalardan birinin verilmesini Yönetim Kuruluna teklif eder. Yönetim Kurulu da teklifle bağlı değildir.

A- Uyarı cezası vermek

B- Bir yılı aşmamak üzere geçici çıkarmak

C- Süreli çıkarmak

 

HAYSİYET DİVANINA SEVK NEDENLERİ

 

MADDE 30

Haysiyet Divanına sevk nedenleri şunlardır:

A- Dernek tüzüğüne aykırı hareketlerde bulunmak,

B- Genel Kurul kararlarına uymamak

C- Yönetim Kurulu kararlarına uymamak

D- Dernek içinde veya dernek dışında dernek amaçları aleyhine yıkıcı söz ve davranışlarda bulunmak

E- Derneği siyasi amaçlara alet etmek

 

ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE  BİLDİRİLMESİ


MADDE 31

Genel Kurulca seçimi izleyen 30 gün  yönetim kurulu başkanı yönetim ve denetleme kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri meslekleri  ve ikametgâhları dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük Mülki Amirliğine yazı ile bildirilir.

DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI

 

MADDE 32


A- Üyelerin ayda 1 YTL  (bir yeni Türk lirası) olmak üzere yılda 12 YTL olmak üzere ödeyecekleri aidatlar

B- Dernekçe yapılacak yayınlar, tertiplenecek yemekli toplantı, piyango, balo, konser, yemekli eğlence gibi faaliyetlerden sağlanacak gelirler,

C- Bağış  ve yardımlar,

D- Derneğin mal varlığından elde edilecek gelirler

E- Lokal gelirleri

F- Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak gelirler.

G- Aidatlar her yıl genel kurulca tespit edilir

 

DERNEK GELİR VE GİDERLERİNE USÜL

 

MADDE 33

 Dernek gelirleri alındı belgesi  ile toplanır. Giderler harcama belgesi ile yapılır. Bu belgelerin saklama süresi beş yıldır. Dernek gelirlerinin alınmasında kullanılacak alındı belgesi 5253 sayılı Dernekler yasasının 63’üncü maddesine göre Maliye Bakanlığınca bastırılacağından bu belgeler adı geçen bakanlıktan ve defterdarlıktan temin edilir. Maliye bakanlığı bu alındı belgesini derneğin yazılı istemesinden itibaren 30 gün içinde temin edip göndermezse, dernek özel olarak bastıracağı alındı belgesini Mahalli Mülki Amirlikten  tasdik ettir ererek kullanıp bağış aidat kabul edebilir.

Bağış ve aidat toplayacak kişi ve kişiler Dernek Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilir. Bu karar Mahalli Mülk Amirliğine tescil ettiril. Dernek adına dergi, gazete ve öteki basılı eserler vermek bunlar karşılığında para veya başkaca yardım toplamak yasaktır. Dernek tarafından bastırılacak olan alındı belgelerinin başlama ve bitirme numaralarının  alınan kararlarda belirtilmesi şarttır.

 

YARDIM KABUL EDİLMEYECEKLER

 


MADDE 34

Dernek siyasi partilerden işçi veya işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan herhangi bir suretle maddi yardım kabul edemez ve adı geçen kuruluşlardan talebte bulunamaz

 

Kimler Sitede

Şu anda 3 konuk çevrimiçi

Ziyaretçi Sayısı

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugün35
mod_vvisit_counterDün50
mod_vvisit_counterBu Hafta252
mod_vvisit_counterBu Ay604
mod_vvisit_counterTüm Ziyaretler181944
GÜNCEL HABER -

 

       KIŞLA KÖYLERİ YÖNETİM KURULU

28 Mayıs 2011 Cumartesi günü gerçekleştirilen Köy gezisi ve Piknik şölenine katkıda bulunan Tokat Millet Vekillerine,Zile Kaymakamlığına,Garnizon Komutanlığına,Başakşehir Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Şahin'e,Zile Belediyesine,Tokat Zile Dernekler Federasyonuna,Köy Muhtarlarına,Hemşerilerimize ve üyelerimize,Doyumsuz sesleriyle İsmail URAL ve Mehmet BALABAN'a ve Folklör ekibine teşekkür ediyoruz.

 24 nisan 2011 Pazar günü saat 14:15 te KIŞLA KÖYLERİ-ACIPINAR karşılaşması Karadeniz Spor Tesislerinde oynanacaktır.Tüm üyelerimiz davetlidir.

Tokat Zile Dernekler Federasyonu'un 8. kez düzenlemiş olduğu Futbol turnuvasındaki Guruplarda değişikliğe gidmiştir.Saha şartları ve Takımların yoğun olması nedeniyle bir gurup daha oluşturulmuştur. E Gurubu Karacaören,Savcuköy,B.Karayün,Çayır ve Yaylakent olarak belirlenmiştir.

 Tokat Zile Dernekler Federasyonu'un 8. kez düzenlemiş olduğu Futbol Turnuvası Kuraları sonucu KIŞLA KÖYLERİ  D Gururbunda Emirdolu,Emirören,Akçakeçili, Çayır,Acıpınar ve Karcaören ile eşleşmiştir. 

 

Kışla Köyleri Yönetim Kurulu olarak Futbol Turnuvasına katılan bütün takımlara başarılar diliyoruz. Federasyonumuza ve Zilelilere yakışacak bir turnuva olmasını temenni ediyoruz.

 

Kışla Köyleri Yönetim Kurulu

Aramızdan ayrılan ELİF ONUŞ'un ailesine baş sağlığı ve sabırlar diliyoruz.

Kışla Köyleri Yönetim Kurulu 

Aramızdan ayrılan ABDULLAH KORKMAZ'ın ailesine baş sağlığı ve sabırlar diliyoruz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sitemiz Facebook'ta

Hava Durumu

Anket

Sitemizi Nasıl Buldunuz ?